“Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới.” – Henry Miller

Previous
Lào | Chơi đu dây , nhảy cầu ở Blue Lagoon , Vang Viêng

Lượt chia sẻ